Piano Jacobins en Chine – 2019

Du 9 au 19 mai 2019

• David Violi
• Paul Lay
• Benedek Horvath
• Xinyu Jiang
• Dong He
• Lewis
• Xu Shangjun
• Runa Bai
• Hou Yifan

 

Artiste associé : Axel Arno